Privacyverklaring


Dit privacy statement is opgesteld om onze relaties te informeren over de wijze waarop BVR Groep* de persoonsgegevens van hen verwerkt. Het privacy statement is van toepassing op het gehele primaire proces binnen BVR Groep en geldt voor onze relaties.

BVR Groep volgt bij het verwerken van persoonsgegevens van haar relaties de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacy statement is: BVR Groep, gevestigd aan de Ettenseweg 48, 4706 PB te Roosendaal.

Gegevensverwerking
BVR Groep verwerkt de persoonsgegevens om diensten te kunnen leveren of afnemen. BVR Groep verwerkt persoonsgegevens die relevant zijn voor de uit te voeren overeengekomen diensten. Dit betreft in ieder geval gegevens verstrekt door relaties, waaronder naam, adres, woon-/vestigingsplaats, contactgegevens en bankrekeningnummer.

Gegevens en documenten verstrekt door de relaties worden door BVR Groep verwerkt om te kunnen voldoen aan aangeboden diensten, afhandeling van betalingen en contact indien nodig bij uitvoering van de dienstverlening. BVR verwerkt ook persoonsgegevens als er een wettelijke verplichting geldt, zoals gegevens die nodig zijn voor de fiscus. Verder kunnen de gegevens worden gebruikt om algemene informatie te verspreiden, zoals het periodiek extern bedrijfsblad of voor marketingdoeleinden.

Bewaartermijnen en toegankelijkheid
BVR Groep bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Relaties kunnen toestemming op ieder moment intrekken. Hiervoor dient een e-mail te worden verstuurd aan pz@bvrgroep.nl.

BVR Groep neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de afdeling P&O via bovenstaand e-mailadres.

Rechten van derden
Onder de AVG gelden de volgende rechten om verwerking van persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden:

  • Recht op dataportabiliteit;
  • Recht op vergetelheid;
  • Recht op inzage;
  • Recht op rectificatie en aanvulling;
  • Recht op beperking van de verwerking;
  • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
  • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

U kunt een beroep doen op een van bovenstaande rechten door uw verzoek te mailen naar pz@bvrgroep.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

BVR Groep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contact en vragen

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten betreffende bescherming van uw persoonsgegevens door BVR Groep, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via pz@bvrgroep.nl of BVR Groep B.V. t.a.v. afdeling Personeelszaken, Ettenseweg 48, 4706 PB te Roosendaal. Dit e-mailadres is enkel bestemd voor vragen over dit privacy statement en het verwerken van gegevens door BVR Groep in het kader van overeengekomen dienstverlening. Daarnaast zijn we op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur te bereiken op 0165-631111.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan op ieder moment worden aangepast t.a.v. recente ontwikkelingen. Raadpleeg onze website om op de hoogte te blijven van mogelijke aanpassingen.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 05 juni 2018.

*Onder BVR Groep wordt verstaan: BVR Groep B.V. en alle aan haar gelieerde werkmaatschappijen (BVR VastgoedOntwikkeling B.V., BVR Bouw B.V., BVR Bouw Gorinchem B.V., en Suijkerbuijk Bouw & Services B.V.).

Hoe kan ik je helpen?

Volg ons op social media